Amazon จะปิดบริการ Local Register แล้ว

เป็นเวลา 1 ปีแล้วที่ Amazon ได้เปิดให้บริการ Local Register เครื่องรับจ่ายเงินผ่านแท็บเล็ตสำหรับธุรกิจค้าปลีก ล่าสุด Amazon ประกาศจะปิดบริการนี้แล้ว โดยไม่ได้บอกถึงเหตุผลในการปิดตัวบริการนี้แต่อย่างใด ซึ่งลูกค้าเก่าจะสามารถใช้บริการ Local Register ได้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2016 และจะโอนเงินที่ค้างอยู่ในระบบคืนให้ลูกค้าภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2016 ทั้งนี้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดรายการต่างๆมาเก็บไว้ได้ อย่างไรก็ตาม Amazon ยังมีบริการ Pay with Amazon อยู่ ลูกค้าท่านอื่นๆสามารถใช้บริการจ่ายเงินออนไลน์นี้ได้เลยค่ะ

Categories: บทความคอมพิวเตอร์