Visa

Visa ใช้เทคโนโลยีการระบุพิกัดบนอุปกรณ์พกพา เพื่อยืนยันตัวตนเจ้าของบัตรเครดิต

การที่เรามีบัตรเครดิตแล้วเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ และมีการใช้บัตรเครดิตในการจับจ่ายใช้สอย เราค่อนข้างจะลำบากในการใช้ เนื่องจากว่าหากเรายืนยันตัวตนไม่ได้ เราก็จะไม่สามารถใช้บัตรรูดซื้อสินค้าหรือบริการอะไรได้เลย งานนี้ทาง Visa ก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีการระบุพิกัดบนอุปกรณ์พกพา (Visa Mobile Location Confirmation) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเจ้าของบัตรเครดิต โดยจะใช้ฟีเจอร์ Geo-location ช่วยให้ Visa ทราบได้ว่าเจ้าของบัตรอยู่ในบริเวณหรือพิกัดเดียวกันกับจุดที่ต้องการจะจ่ายเงินด้วยบัตรหรือไม่ นอกจากเทคโนโลยีการระบุพิกัดบนอุปกรณ์พกพาแล้ว ก็ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกด้วย

  • Visa Travel Authorization Tag ระบบที่ประเมินว่าเจ้าของบัตรอยู่ในประเทศไหน โดยอิงจากข้อมูลการรูดบัตรซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือโรงแรม เป็นต้น
  • Travel Notification Service ระบบช่วยให้เจ้าของบัตรติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้

Categories: บทความคอมพิวเตอร์